Vergi Muafiyeti

Bağışların Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahından İndirilmesi

Bakanlar Kurulu’nun 09.07.1981 tarih ve 8/3341 sayılı Kararı ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na vergi muafiyeti tanınmıştır.

Gelir vergisi mükellefleri için Gelir Vergisi Kanunu'nun 89 uncu, kurumlar vergisi mükellefleri için ise Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddelerine göre; Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, muafiyetin kazanıldığı tarihten itibaren yapılan bağış ve yardımlar, bağışı yapan kişi veya kurumların beyannamelerinde beyan edilen gelir veya kazançtan indirilebilmektedir. Buna göre, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait beyan edilen gelirin/kurum kazancının % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmayacak kısmı (KVK, m.10/1-c; GVK, m.89/4) bağış yapan gerçek kişi veya kurum tarafından beyannamede vergi matrahından indirim konusu yapılabilmektedir. Bağışın şartlı olması durumunda, kullanım yerine ve usulüne bağlı olarak –okul, hastane yapımı vb gibi- bu indirim oranı belli koşullar altında % 100’e kadar da çıkabilecektir.

Yapılan Bağışların Belgelenmesi

Bağış ve yardımın, varsa bağışlayanın vergi beyannamelerinde oluşan gelir veya kurumlar vergisi matrahından indirilmesi için;

  • Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması,
  • Makbuz karşılığı olması, (nakdi bağışların Vakfımız tarafından verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi mümkündür) gerekir.

Yardım Toplama Faaliyetinde İzin Alma Zorunluluğu ve Faaliyetlerin Denetimi

Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılanlar dışındaki kişi ve kuruluşlar, eğer “yardım toplama” sayılan yöntemlerle bağış sağlamak istiyorlarsa, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa uygun olarak yetkili makamlardan izin almak zorundadırlar.
İzin vermeye yetkili makamlarca işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde yapılan inceleme neticesinde kendilerine yardım toplama izni verilenler, bu faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden, süresi içinde sonuçlandırılmasından, toplanan para ve eşyanın korunmasından ve amaca uygun şekilde kullanılmasından sorumludur. Yardım toplama faaliyetleri ile sağlanan net gelirin gerçekleştirilmek istenen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, izin veren makamın gözetim ve denetimine tabidir.