Bu sitede kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı çerezler kullanılmaktadır. Kabul ve devam etmek için kapata basınız.

ISTKA-2015 Gelişen İstanbul’un Değer Yaratan Kadınları

DEKA 2016

Proje Amacı

Projenin genel amacı genç kadınların girişimcilik yaratıcılık, yenilikçilik ve iş kurma alanında bilgi ve becerilerinin artırılması, proaktif bakıs açısının ve çözüm odaklı yaklaşımların arttırılması, girisimcilik çerçevesinde rehberlik, danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin etkin olarak sağlanması; girişimci olarak genç kadınların ekonomik, profesyonel ve toplumsal yaşama katılmalarında etkin olanakların geliştirilmesi, İstanbul’un kadın girişimciliğine yönelik model kent olmasına katkıda bulunulmasıdır.

Ayrıca bir girişimcilik bilgi noktasının oluşturulması, kadın girişimcilik portalının kurulması, mentorluk çalışmaları, kapasite geliştirme egitimleri vb. yoluyla girişimcilik alanında genç kadınları iş hayatına hazırlamak, onların yetkinliklerini ve profesyonel iletişim ağlarını artırarak iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamak; Anadolu Vakfı’nın kadın girişimciliği alanında kurumsal kapasitesinin artırılması da amaçlar arasında sayılabilir.

Genel Tanım

Girişimcilik, bir fikrin işe dönüştürülmesidir; yaklaşımı ve içeriği itibariyle bir ülkede hem istihdamın artmasına hem de iş dünyasında var olan fikirlerin gelişmesine katkıda bulunur. Bu sebeple günümüzde bir ülkenin girişimcilik sektörünün durumu, ekonomik gelişmişlik seviyesini belirlemeye yardımcı olan önemli etkenlerden bir tanesi olarak gösterilmektedir. Girişimcilik insanlığın var olduğu günlerden beri hayatımızda olsa da, kadın girişimciliğinin önemi ancak 1980’lerden itibaren farkedilmeye başlanmıştır. Gerek toplumsal, gerek ekonomik sebeplerden dolayı kadın girişimciliği geç tartışılmaya başlansa da, bu kavram, bir ekonominin gelişmesi ve gelişmişliğinin belirlenmesindeki en önemli kriterlerden biri haline gelmiştir. Bugün, ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde kadın istihdamı ve kadın girişimciliği oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’de kadın istihdamı verilerine baktığımızda, oranların çok düşük olduğunu açık bir şekilde görebilmekteyiz.

Türkiye’de kadın girişimci çalışmalarının yapılmasında, kadın girişimci sayısının küresel çapta yükselen bir ivme çizmesi ve çeşitli uluslararası kuruluşların girişimcilik kültürünü kadınlar arasında yaygınlaştırma politikası gütmeleri etkili olmaktadır. Ama ülkemizde kadın girişimciliğinde görülen ilerlemelere rağmen gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında daha alınacak çok yol olduğu da açıktır. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren kadınların işgücüne katılımı konusunda yapılan çalışmalar hız kazanmış ve 1990’lı yıllarda da bu çalışmalar istikrarlı bir grafik çizmiştir.  TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre 2013 yılında Türkiye’de kadın istihdamının oranı %27,1 iken, erkek istihdamı oranı %65,2’lerdedir. Diğer bir deyişle erkeklerin istihdam oranı kadınlarınınkinin 2.4 katıdır. İstihdam oranındaki dengesizlik Türkiye’nin girişimcilik sektörüne de yansımaktadır. Global Girişimcilik Monitörü’nün 2012 yılı raporuna göre Türkiye’de girişimcilik oranları her yıl artış göstermekte olsa da kadın girişimci oranı hâlâ erkek girişimci oranlarının çok gerisinde kalmaktadır.

Türkiye de 1990’lı yıllardan itibaren kadın çalışanlar ile ilgili yapılan çalışmalar iş kadınlarının yarısından fazlasının ticaret sektöründe girişimci olduğu, genellikle 30-39 yaş diliminde yer aldığı ve yarısına yakınının eğitim düzeyinin sadece lise eğitimi düzeyinde kaldığı ve genellikle kentli oldukları belirlemiştir. Yaygın inanışın aksine üniversiteli kadınlar girişimcilik alanında oransal olarak az var olmakta, yeterli öz güven ve beceriye sahip olmadıkları saptanmaktadır. Türkiye’de girişimci kadınları belirleyen temel karakteristikler ise; kendine güvenli, cesaretli ve sabırlı olmalarıdır. Kadınlar, erkek girişimcilerle karşılaştırıldığında kardan çok sosyal itibara önem vermekte, risk almada erkek girişimcilere oranla daha temkinli hareket etmekte ve daha az özgüvenli bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de işverenler içerisinde kendi işini kuran ve girişimcilik faaliyetleri içerisinde olan kadınların oranı %13 olarak belirlenmiştir. Girişimciliğin, refah yaratma ve sosyal adaletin önemli bir bileşeni olduğu gerçeği tüm dünyada kabul görmektedir. Girişimcilik yeni işlerin oluşumuna, inovasyona, üretkenlik ve büyümeye katkı sağlayarak birçok ekonomik yararı beraberinde getirmektedir. Bu nedenle girişimciliğin desteklenmesi konusunda rol üstlenilmelidir. Bu rolün genel olarak makro rekabet politikası, göçmen politikası, vergi politikası, düzenleyici çerçeve) ve mikro (eğitim, bilgilendirme, danışmanlık ve koçluk, değişim programları, finansmana erişimin kolaylaştırılması) olmak üzere 2 kategoride sahiplenilmesi gerekmektedir. Projemiz mikro düzeyde çalışmalar yapılması çerçevesinde tasarlanmıştır.

2015 yılında TÜİK tarafından sunulan verilere göre aşarak 109.000’lere ulaşsa da, erkek girişimci sayısının 1.114.000 olduğunu hesaba kattığımızda, kadınların girişimcilik sektöründe ne kadar az yer kapladıklarını görebilmekteyiz. Öte yandan, kadın girişimciliği konusunda sorunlarla sadece nicelik değil nitelik alanında da karşılaşıyoruz. İlk olarak kadınların girişimcilik sebeplerine baktığımızda, çoğunlukla yeni bir iş fırsatı kovalamak yerine ihtiyaç karşılamanın geldiği göze çarpıyor. Diğer bir deyişle, Türkiye’de kadınların girişimci olma sebeplerinin başında ortaya yeni bir fikir atmaktan öte ekonomik olarak zor durumdan çıkarak yaşamlarını idame ettirebilmek geliyor. İkinci olarak, kadınların gerek girişimcilik konusunda bilgileri gerekse networkleri erkeklere oranla çok daha eksik. Ayrıca, üniversite döneminde her ne kadar girişimcilik konusunda fikirlere sahip olsalar da, kadınlar genelde toplumsal sebeplerden ötürü kendilerine güven konusunda erkeklere oranla daha eksik hissediyorlar. Bu sebeple pek çok nitelikli üniversite mezunu kadın girişimcilik fikirlerinden zaman içerisinde vazgeçmekte ve başkalarının yanında çalışmayı tercih etmektedir. Bütün bu eksiklerin ve sorunların üstesinden gelebilmenin başlıca yolu ise toplumsal ve ekonomik çözümler yaratabilmek, kadınları toplum içerisinde daha eşit ve ekonomik olarak daha aktif ve bilgili hale getirebilmekten geçmektedir. 21. yüzyılın getirileri ve toplumsal dinamikleri kadının toplumsal rollerinin tekrardan gözden geçirilmesini şart koşmaktadır.

Toplumsal değişimin ve ekonomik kalkınmanın en önemli araçlarından biri olan girişimcilik, kadınlar dahil edilmeden çok eksik kalan bir sektördür. Kadınların istihdamını artırmak ve girişimcilik sektöründe yer edinmelerini sağlamak sadece iş dünyası ya da devletin değil Sivil Toplum Kuruluşları’nın da toplumsal ve ekonomik sorunlarla mücadelesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, dernek, vakıf gibi Sivil Toplum Kuruluşları hayırseverlik boyutunu aşarak bireysel insiyatifi teşvik eden bir ortam oluşturmada önemli roller üstlenmektedirler. Anadolu Vakfı toplumsal dönüşüm ve insana yatırım vizyonu çerçevesinde, kadın istihdamı ve kadın girişimciliği alanında 2015 yılında projeler geliştirmeye ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri sağlamaya başlamıştır. Bu doğrultuda, 2015 yılında hazırlık çalışmalarına başlanılan “Gelişen İstanbul’un Değer Yaratan  Kadınları” projesi hayata geçirilmek üzere İstanbul Kalkınma Ajansı’na sunulmuş, Temmuz ayı sonunda “Gelişen İstanbul’un Değer Yaratan Kadınları” projesinin hibe desteği aldığı açıklanmış ve bilahare sözleşme imzalanmıştır. 2015 Temmuz ve Ağustos aylarında projede planlanmış olan ve bir proje ekibinin oluşturulması için çalışmalar yürütülmüştür.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı “Kadın İstihdamının Artırılması Mali Destek Programı” çerçevesinde hibe almaya hak kazandığımız “Gelişen İstanbul’un Değer Katan Kadınları” projesi

1 Eylül 2015 tarihinde başlamıştır. Daha katılımcı ve paylaşımcı bir nesil yetiştirme hedefiyle 36 yıldır faaliyet gösteren Anadolu Vakfı, ikinci defa devlet desteği alarak hayata geçirdiği “Gelişen İstanbul’un Değer Yaratan Kadınları” projesi ile girişimci genç kadınların kişisel gelişimlerine destek verirken, kendi yetenekleri, hayalleri ve vizyonları konusunda farkındalık kazanmalarını ve ekonomide söz sahibi olmalarını hedeflemektedir.

Projenin Adımları

Kadın Girişimciliği Danışmanlık ve Rehberlik Noktası

İstanbul’da kadın girişimciliği faaliyetlerinin merkezi olarak 1 Kasım 2015 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayan “Kadın Girişimciliği Danışmanlık ve Rehberlik Noktası”, 20–32 yaş arası üniversite öğrencisi ve/veya üniversite mezunu genç kadınlara destek vermek amacıyla kurulmuştur. Danışmanlık ve Rehberlik Noktası’nda genç kadınlara girişimcilik konusunda etkinlik planlamaları, bilgi kaynakları hizmetleri, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri gibi çeşitli hizmetler verilmiştir.

Kadın Girişimciliği Web Portalı

Projenin tanıtımının yapıldığı, kadın girişimciliği hakkında bilgilerin ve haberlerin paylaşıldığı web portalı, www.ist-deka.org adresiyle hizmet sunmaktadır. Projenin web portalında forum alanları, girişimcilik fikirleri, proje tanıtım alanları yayınlar bölümü, kadın girişimciliği başarı hikâyeleri, haberler ve duyuru bölümleri gibi kısımlar bulunmaktadır. Proje kapsamında genç kadınlar tarafından yapılacak girişimcilik başvuruları da web portalı üzerinden alınmıştır.

Girişimcilik Alanında Geniş Katılımlı Üç Adet Seminer

2016 yılının Şubat ayı içerisinde üç adet birer günlük girişimcilik semineri düzenlenmiştir. Seminerler kapsamında, 20–32 yaşlarındaki genç kadınlara fikirlerin projeye, projelerin ise girişimciliğe nasıl dönüştüğü anlatılmış, isteyen kadın girişimcilerin proje fikirleri ile iki hafta içerisinde başvuru yapmaları istenmiştir. Her seminere ortalama 100-125 genç kadının katılımı gerçekleşmiştir. Bu sayede, seminerler aracılığıyla yaklaşık 350 kadına girişimcilik alanında eğitim verilmiştir.

İşimi Kuruyorum Eğitimi

“İşimi Kuruyorum Eğitimi”, iş fikri olan girişimci adaylarına girişimcilik yolunda aydınlatıcı ve pratik bilgiler sunmak amacıyla beş günlük bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen eğitim, hem girişimci hem de eğitmenlerden oluşan Girişimci Çalışma Grubu tarafından verilmiştir. Eğitim, girişimcilik adaylarına Mentor’lar tarafından verilmiştir. Eğitimin ardından genç girişimciler iş planlarını hazırlanmıştır.

Seçilen 15 Adaya Mentorluk ve Danışmanlık Desteği

 

“İşimi Kuruyorum Eğitimi” ardından seçilen 15 adaya, Nisan 2016 – Temmuz 2016 tarihleri arasında mentorluk ve danışmanlık verilmiştir. Mentorluk ve danışmanlık sayesinde, genç kadın girişimci adayları, girişimcilikte olması gereken en temel prensipleri, mentorlarının deneyimleri aracılığıyla, yönetici koçluğuyla, birebir ve doğal ortamda öğrenme fırsatı elde etmişlerdir.